Podmínky ochrany osobních údajů

 • PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. V souvislosti s poskytováním služeb společnosti SANELI  s.r.o., se sídlem: Fantova 678/7, Brno 61400, IČ: 07387521, kontaktní email info@winegas-eshop.cz, (dále jen „správce“) dochází v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), ke zpracování osobních údajů jednotlivých zákazníků (subjektů údajů). Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu zákazníka; tím není dotčeno právo správce zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu zákazníka, pokud budou splněny podmínky stanovené ZOOÚ.
  2. Osobní údaje každého zákazníka jsou zpracovávány v rozsahu údajů, které příslušný zákazník poskytne, a dále v rozsahu údajů, které vzniknou či budou poskytnuty zákazníkem při využívání služeb správce. Úplný rozsah osobních údajů zpracovávaných ve vztahu k zákazníkovi v souvislosti s poskytování služeb správcem je následující: jméno a příjmení, adresa, doručovací adresa, firemní adresa, e-mail, telefon, rok narození, údaje o objednávkách, uživatelské jméno a heslo.
  3. Účelem zpracování osobních údajů je vyřizování objednávek a marketingové oslovení zákazníka.
  4. Osobní údaje jednotlivých zákazníků jsou v rozsahu podle odstavce 1.2 zpracovávány manuálně v písemné formě a/nebo automatizovaně v elektronické formě. Osobní údaje budou začleněny do databáze zákazníků, kterou správce tvoří pro účely své činnosti.
  5. Osobní údaje jsou ve vztahu k zákazníkovi zpracovávány po dobu 3 let ode dne poslední objednávky učiněné konkrétním zákazníkem. Doba zpracování se vždy automaticky prodlužuje o další rok, pokud zákazník ve lhůtě nejpozději 1 měsíc před skončením doby zpracování nebude informovat správce o tom, že se zpracováváním svých údajů nadále nesouhlasí.
  6. Každý zákazník má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Za poskytnutí informace je správce oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  7. Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním za účelem podle odstavce 1.3; poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním je zcela dobrovolné. Správce nesmí uvedené údaje dále zpracovávat, pokud s tím zákazník vyslovil nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním je nutné vyjádřit písemně. Pokud se však zákazník rozhodne své osobní údaje nebo souhlas s jejich zpracováním neposkytnout či písemně vyjádří svůj nesouhlas se zpracováním, nebude moci být navázán smluvní vztah mezi zákazníkem a správcem.
  8. Každý zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat správce o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud správce údajů žádosti nevyhoví, může se zákazník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo zákazníka obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.
 • POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES
  1. Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:
  2. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.
   Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.
   Na webových stránkách používáme následující cookies:
   • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
   • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
   • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  3. Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.
  4. Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.
  5. Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.
  6. Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:
 • SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Zákazník v souvislosti s využitím služeb společnosti SANELI s.r.o., uděluje na základě výše uvedených informací a poučení správci svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle § 5 odst. 2 ZOOÚ. Souhlasí, aby jeho osobní údaje byly v rozsahu uvedeném v odstavci 1.2 výše zpracovávány za účelem stanoveným správcem podle odstavce 1.3 výše, a to po dobu podle odstavce 1.5 výše. Pro odstranění pochybností zákazník potvrzuje, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje i ve vztahu ke službám, které mu budou po udělení tohoto souhlasu ze strany správce nabídnuty a které na základě svého rozhodnutí zákazník využije.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen vyjádřením souhlasu v elektronické formě (zaškrtnutím souhlasu v registračním formuláři), případně podpisem tohoto souhlasu v písemné formě.
  3. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoli zcela či ve vztahu k určitému účelu odvolat, avšak odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů povede k ukončení smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a zákazník nebude moci využívat žádnou ze služeb poskytovaných správcem.
  4. Pokud je souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnout v elektronické podobě, souhlasí zákazník rovněž s tím, že záznam o jeho poskytnutí provedený automatizovaně v systémech správce bude sloužit jako rozhodující doklad o poskytnutí tohoto souhlasu. 
  5. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.12.2022Zpět do obchodu